DIT WILLEN WIJ

Bestuur

​​

• Helder en transparant bestuur

Toelichting: dit spreekt misschien voor zich, maar teveel belangen blijven op de achtergrond. Het bestuur doet waar het voor staat en weet waarom.

• Integer bestuur

Toelichting: HMV staat voor integriteit. Dit is en blijft een belangrijk aandachtspunt voor ons.

 

• Klantgericht werken

Toelichting: er wordt teveel gedacht vanuit de regels, beleidshokjes, bureaucratie, onmogelijkheden. “Van het kastje naar de muur” bestaat nog bij de gemeente. Burgers en bedrijven moeten soms lang wachten. Er moet worden gestuurd op doorlooptijden, termijnen moeten worden gerespecteerd. Een snel “nee” is soms beter dan een traag “misschien”.

 

• Betere communicatie

Toelichting: gemeentelijke communicatie dient helder, toegankelijk, eenduidig en begrijpelijk voor iedereen te zijn. Waar nodig toelichting over de essentie van een besluit.

 

• Efficiënte bedrijfsvoering

Toelichting: doorlichting personeelsbeleid en kosten noodzakelijk, “strak en sterk”, ook voor externe bedrijven / instellingen; Omgevingsdienst verbeteren of stoppen; zichtbaar maken financiële risico’s

• Wethouders

Toelichting: Efficiënte bedrijfsvoering houdt voor ons ook in dat Aalten bestuurd kan worden door 3 wethouders. In het kader van kostenbesparing willen wij dit invoeren

Samenleving

 

• Ondersteuning ouderen door vrijwilligers

Toelichting: HMV wil dat de gemeente hulp aan ouderen door vrijwilligers stimuleert. Een proactieve rol vervullen bij het samenbrengen van vrijwilliger en hulpzoekende.

 

• Zorgvuldige verdeling subsidies verenigingen

Toelichting: HMV wil dat bij aanvragen voor subsidies een helder en evenwichtig beleid gevoerd wordt. Hierbij moet door aanvragers ook gekeken worden naar mogelijkheden voor eigen bijdragen. Het moet geen exploitatiesubsidie worden.

 

• Aalten en Dinxperlo aantrekkelijk voor oud en jong

Toelichting: HMV wil evenementen en activiteiten op gebied van sport, cultuur en muziek stimuleren en faciliteren. Gemeente Aalten - Dinxperlo mag levendig en bruisend zijn met evenementen voor jong en oud.

De lokale horeca, de winkeliersverenigingen, volksfeest en oranjefeest moeten hiervoor ruimte en mogelijkheden krijgen in overleg en met respect voor elkaar. Wij hebben het in gang gezet, het gaat beter, maar willen hier graag aandacht voor houden.

• Wet Maatschappelijke Ondersteuning en Jeugdwet

Toelichting: Zorg moet minder bureaucratisch: meer tijd voor zorg, minder formulieren. Ook moet de gemeente zorgvuldig informatie opvragen bij aanbieders, teveel opvragen creëert veel onnodige kosten bij de aanbieders.

 

Ruimte

 

• Einde stoplichten model

Toelichting: Krimp moet niet gestimuleerd worden doormiddel van het beperken van woningbouw. Laat de markt bepalen of er vraag naar woningen is.

 

• Meer parkeerplaatsen voor Centrum Dinxperlo

Toelichting: HMV juicht de komst van een grote supermarkt toe, maar wij willen aandacht houden voor voldoende parkeerplaatsen, ook tijdens markturen.

 

• Aalten aantrekkelijker

Toelichting: De dorpskern van Aalten blijft achter in ontwikkeling vergeleken met omliggende kernen zoals Lichtenvoorde, Winterswijk en Bocholt. HMV wil een aantrekkelijk centrum voor Aalten en streeft ernaar de weekmarkt naar het weekend te verplaatsen.

• Naamsbekendheid Bredevoort bevorderen

Toelichting: Bredevoort heeft al een goede naam als toeristische bestemming. Wij willen Bredevoort helpen nog beter op de kaart te komen.

 

• Industrieterreinen

Toelichting: HMV wil vestiging industrie aanmoedigen. In Aalten-Zuid uitbreiding langs de Hamelandroute richting grensovergang Hemden. In Bredevoort kleinschalige ambachtelijke bedrijven die passen in het authentieke stadsbeeld.

• Aaltenseweg/ Dinxperlose straatweg veiliger

Toelichting: huidige bomen kappen, herbeplanten met inheemse bomen, verder van de weg.

• Leefbaar buitengebied

Toelichting: HMV is voor een aantrekkelijk buitengebied zowel voor de bewoners, voor het (boeren) bedrijf als voor toerisme.

Leefbaarheid in het buitengebied bevorderen. Woningsplitsing moet kunnen.

• Ringweg

Toelichting: HMV wil zich hard maken voor de aanleg van een goed en veilig fietspad langs de Ringweg tussen Langwerden en de Bredevoortsestraatweg. Beggelderdijk: HMV kiest voor nieuwe ontsluiting in plaats van reconstructie.

Economie

 

• Geen krimp maar groei

Toelichting: maak de gemeente aantrekkelijker voor starters op de woningmarkt. HMV wil het verkrijgen van starters-hypotheken vereenvoudigen bv. door verhoging van de hypotheekgarantie voor starters. Woningbouw overlaten aan de markt. Kijken naar mogelijkheden in plaats van moeilijkheden.

 

• Actief stimuleren bedrijven

Toelichting: HMV vindt dat bedrijven de ruimte moeten krijgen voor ondernemen. In een plattelandsgemeente passen duurzame agrarische bedrijven.

Instellen bedrijfscontactfunctionaris en een zichtbare wethouder.

 

• Industrieterreinen

Toelichting: HMV moedigt (lokale) industrie aan. In Aalten-Zuid kan uitbreiding van het bedrijventerrein langs de Hamelandroute,

In Bredevoort (kleinschalige) ambachtelijke bedrijven die passen in het authentieke stadsbeeld.

 

• Energietransitie

Toelichting: HMV is voor verduurzaming van de gemeente. Duurzame energie waar mogelijk. Duurzame energiebronnen vullen elkaar aan. Verduurzaming van woningen en bedrijven moet worden aangemoedigd en gestimuleerd.

 

• Centrum Aalten / Dinxperlo versterken

Toelichting: Aalten aantrekkelijker maken als winkelcentrum: winkels concentreren in het centrum, een stedelijke herverkaveling. De weekmarkt moet centraler en bij voorkeur in het weekend. Niet alleen praten, ook doorpakken. Meer parkeerplaatsen in de kern van Dinxperlo.

• Toerisme bevorderen

Toelichting: Een VVV-winkel alleen werkt niet meer. De Gemeente Aalten - Dinxperlo heeft veel moois te bieden en dat moet actief en modern gepresenteerd worden. We denken hierbij aan een toeristische “app” waarin alle toeristische informatie van de gemeente gebundeld is.

• Geen overbodige belastingen

Toelichting: HMV wil honden- en evenementenbelasting afschaffen.